Artykuły

Wprowadzenie

Artykuły pogłębiające duchowość Nazaretu – będą one zamieszczane od grudnia 2015 r. na naszej stronie.

Eucharystia jako Nazaret

Pan z wami – te słowa, które każdy kapłan wypowiada na początku Eucharystii są ogromnym darem dla człowieka. Spotkanie człowieka z Bogiem polega na działaniu Boga, który udziela człowiekowi łaski, aby mógł postępować na drodze ku zjednoczeniu z Nim. Eucharystia – to życie, w którym schodzi się działanie Boga i człowieka, który ma obowiązek żyć w Bożej obecności.

Gościnność

Przedstawiciele wspólnot związanych z bratem Karolem zostali poproszeni o wypowiedzi dotyczące przesłania, jakie wyłania się z jego życia i pism. Wielość wspólnot pragnących żyć duchowością Nazaretu, a także mnogość tematów, jakie pojawiają się, gdy próbujemy analizować orędzie brata Karola, pokazują, jak szeroko ono sięga.

Miłosierdzie

Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne. Mt 3, 16

Kontemplacja

Kontemplacja z całą pewnością bardzo mocno wpisuje się w duchowość Nazaretu, ona z niej wypływa.

Obecność

„Wy jesteście światłem świata… Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.” (Mt 5, 13,16)

Spotkanie-Nawiedzenie

„Jak Jezus być apostołem na drogach  i pośrodku ludzi, promieniując całą Pełnią płynącą z Jego kontemplacji. Krzyczeć Ewangelię całym swoim życiem pamiętając Jego słowa: „Beze mnie nic uczynić nie możecie”. (brat Karol)

Nazaret

Brat Karol: Marzę o czymś bardzo prostym, (…)żeby prowadzić życie nazaretańskie, żyć z pracy rąk jak Święta Rodzina, praktykować cnoty nazaretańskie. 

Prostota

Nazaret – to tylko pewien okres w życiu Pana Jezusa, okres wprawdzie długi, ale będący jedynie przygotowaniem do Jego misji Zbawiciela, jak gdyby milczącym oczekiwaniem chwili, wyznaczonej przez Ojca Niebieskiego dla podjęcia bolesnego trudu odkupienia ludzkości.

Pustynia

Brak, pustka, ubóstwo, zagubienie, trud, wysiłek. Pustynia kojarzy się nam z brakiem - dobrych warunków do życia

W islamie

Na raty wyjeżdżałem do kraju muzułmańskiego, kilka lat.

Braterstwo

Wielu z nas wie doskonale, że braterstwo nie jest rzeczą łatwą, zwłaszcza gdy chodzi o więzi rodzinne.

Adoracja

Dzisiaj (10.01.2017) na seminaryjnym korytarzu zapytałem trzech kleryków: „Z czym kojarzy się wam adoracja?”.

Tajemnica Wcielenia

„Boże, jeśli istniejesz, spraw, abym Cię poznał.” Od tych słów wszystko się zaczęło.