XXX Niedziela Zwykła, Nawrócenie do powszechnej miłości

29 października 2023 r. XXX Niedziela Zwykła, Rocznica nawrócenia brata Karola

Nawrócenie do powszechnej miłości


Mt 22, 34-40

Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: "Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?" On mu odpowiedział: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy".
 

Rozważanie

Miłość jest słowem, która ma moc, ale jednocześnie miłość to działanie, to relacja, to Agape, to Caritas. Miłością obdarzają nas najbliżsi, tą miłością staramy się żyć na co dzień. Często zaczynamy jak Brat Karol od miłości siebie samego, a z czasem z Bożą pomocą udaje nam się kochać najbliższych a też naszych bliźnich i nieprzyjaciół - co jest najtrudniejsze. Moc nawrócenia św. Brata Karola uświadamia mnie po raz kolejny, że Pan Bóg nie ma względu na osobę ale kocha nas dla nas samych, abyśmy mogli kochać innych. Nawrócenie św. Brata Karola było przemianą z egoizmu i ekscesu, od niepokoju i smutku do wyzwolenia ku pełnej miłości Boga i bliźniego. „Miłość polega na kochaniu Boga ponad wszystko ze względu na Niego samego oraz kochaniu istot ludzkich jak siebie samego z miłości do Boga. Miłość bliźniego nie odróżnia się od miłości Boga. Te dwie miłości są strugami z jednego źródła. Jedna wytryska się do Nieba, by wytrysnąć aż ku Bogu; druga zaś spływa na ziemię dla dobra bliźniego, który jest czymś z Boga i niby Jego wizerunek. Jest to zatem wciąż w istocie ta sama miłość…” (brat Karol) Z bratem Karolem mogę mówić i modlić się jego słowami:” Dziękuję, że czekasz tak cierpliwie na nasze nawrócenie, moje nawrócenie…Że udzielasz mi tylu łask, mimo iż jestem im tak mało wierny…Że odnawiasz swe łaski z taką stałością, chociaż- niestety! - z taką samą niemal stałością ja je marnotrawię odpowiadając na nie…Że czynisz nieustająco wysiłki tak rozmaitymi środkami, tak mocnymi i tak łagodnymi aby mnie nawrócić, mimo iż ja- niestety!- opieram się im wszystkim…” (Brat Karol)

Modlitwa

Spraw Panie abym mógł powiedzieć jak Brat Karol: ‘’Miłość do Boga i miłość do ludzi to całe moje życie. To będzie całe moje życie, mam taką nadzieję”. Amen.

Rozważa Andrzej, Osoba Świecka, Zielonka